ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984

ਅਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ.......


ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ.....